[วิธีทำ] (Howto) วิธีติดตั้ง ImageMagick (imagick) on Linux

#1
วิธีติดตั้ง ImageMagick สำหรับ Linux ( โดยใช้วิธี yum )
 • yum install ImageMagick
 • yum install ImageMagick-devel
 • yum install php-pear
 • pecl install imagick
ทดสอบ
 • convert --help
วิธีติดตั้ง ImageMagick สำหรับ Linux (วิธี Complie Source)
*ตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดจาก http://pecl.php.net/package/imagick
ทดสอบ
 • convert --help


สำหรับการติดตั้ง เพื่อใช้งานกับ PHP ให้เลือกวิธีอันใดอันหนึ่ง

วิธีติดตั้ง ImageMagick ให้กับ PHP ด้วยตนเอง
 • php -i | grep php.ini (ตรวจสอบ path ของ php.ini)
Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini
 • find / -name imagick.so (ตรวจสอบ path ของ imagick.so)
/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/imagick.so
 • echo 'extension="/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/imagick.so"' >> /usr/local/lib/php.ini
 • service httpd restart
ตรวจสอบผลการติดตั้ง
 • php -m | grep imagick

วิธีติดตั้ง ImageMagick ให้กับ PHP ด้วย Directadmin
 • vi /usr/local/directadmin/custombuild/configure/ap2/configure.php5
 • เพิ่ม
--with-imagick=/usr/local
 • cd /usr/local/directadmin/custombuild
 • ./build php n
ตรวจสอบผลการติดตั้ง
 • php -i | grep imagick (ถ้าแสดง imagick แสดงว่าติดตั้งสำเร็จ)
ERROR และวิธีการแก้ไขต่างๆ
 • convert: error while loading shared libraries: libMagickCore.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
 • configure: error: not found. Please provide a path to MagickWand-config or Wand-config program.
yum install ImageMagick-devel
 • php: symbol lookup error: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/imagick.so: undefined symbol: MagickWandGenesis
ติดตั้งเวอร์ชั่น ที่ต่ำลง
 • checking ImageMagick MagickWand API configuration program... found in /usr/bin/Wand-config Package Wand was not found in the pkg-config search path.
  Perhaps you should add the directory containing `Wand.pc'
  to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
  No package 'Wand' found
yum install ImageMagick-devel

 • PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/imagick.so' - libWand.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
yum install ImageMagick

ไอเรียลลี่โฮส
 

Top